Huisregels B.V.E.


Goedgekeurd door de ledenvergadering op vrijdag 24 augustus 2018

 

Artikel 1

Doelstelling

BILJART VERENGING ELST  stelt zich als doel het bevorderen van de biljartsport in het algemeen. 

Zij is niet gebonden aan enig levensbeschouwelijke of politiek overtuiging. De leden spelen wekelijks in een onderling competitie ingedeeld in een A en/of B klasse op vastgestelde dagen en tijden.

 

Artikel 2

Lidmaatschap.

Ieder lid is mede verantwoordelijk voor de voortgang en de gang van zaken van de vereniging en zal, indien mogelijk, de ledenvergadering bijwonen. De leden zijn verantwoordelijk voor het gebruik van materialen en meubilair en dienen deze in goede staat te houden.

 

Artikel 3

Het bestuur.

·        Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester ( gezamenlijk het dagelijks bestuur) 

         aangevuld met een wedstrijdleider en een of meerdere algemene bestuursleden.

·        Een bestuurslid wordt door de ledenvergadering gekozen op voordracht door het bestuur of op voordracht van tenminste drie leden.

·        Het dagelijkse bestuur is bevoegd de vereniging in rechte te vertegenwoordigen.

·        Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de ledenvergadering.

·        De voorzitter wordt in functie gekozen. Het bestuur kiest uit haar midden een secretaris een penningmeester en overige leden.

·        Het bestuur kan zich laten bijstaan door commissies.

·        Een bestuurslid wordt gekozen voor 4 jaren en kan direct daarna worden herkozen.

·        De voorzitter en de secretaris treden niet gelijktijdig af.

·        De voorzitter leidt de vergaderingen en heeft het recht tot uitschrijven, schorsen of opheffen van vergaderingen.

·        Het vertrouwen in het bestuur kan worden opgezegd indien de meerderheid van de leden, met namen genoemd, 

         hiertoe een motie indient (motie van wantrouwen) Het bestuur kan in dit geval aftreden.

 

Artikel 4

Wedstrijddagen

·        De wedstrijden worden wekelijks gehouden op vastgestelde dagen en tijden.

 

 

 

Artikel 5

Vergaderingen

·        De algemene vergadering vormt de hoogste macht in de vereniging.

·        Elk jaar wordt direct volgend op het einde van de competitie een jaarlijkse algemene vergadering gehouden. 

         Hiertoe dient het bestuur minstens één maand van te voren een datum en agenda bekend te maken aan de leden.

·        Een buitengewone ledenvergadering vindt plaats bij buitengewone omstandigheden en kan door het bestuur worden uitgeschreven;

·        * Op eigen initiatief indien de noodzaak daartoe naar de mening van het bestuur bestaat.

·        * Op uitdrukkelijk verzoek van tenminste drie leden. Dit verzoek dient schriftelijk te worden ingediend. 

         Het bestuur is verplicht binnen een maand een vergadering te beleggen.

 

Artikel 6

Financiën

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het financieel-beleid. Alle dagelijkse financiële zaken, de vereniging betreffend, vallen onder verantwoording van de penningmeester.

·        Een door het bestuur benoemde kascontrole commissie controleert jaarlijks de bescheiden van de penningmeester en brengt hiervan aan de ledenvergadering verslag uit.

·        De kascontrolecommissie bestaat uit 2 leden. De benoeming van de leden van kascontrolecommissie geschiedt door het bestuur tijdens de algemenen ledenvergadering. Tevens wordt een lid als reserve benoemd.

·        De benoeming geldt voor een periode van 2 jaren. Het reserve-lid wordt dan in functie als commissielid benoemd en een nieuwe reserve wordt benoemd.

 

Artikel 7

Contributie

Leden zijn zij die zich door hun aanmelding blijk hebben gegeven zich te willen houden aan de reglementen van de vereniging. Zij zijn verplicht de door de algemene ledenvergadering vastgestelde contributie te voldoen. De contributie bedraagt € 40,00 per jaar en dient vooruit te worden betaald. Wijziging in de contributie zal door de algemene ledenvergadering bij stemming worden vastgesteld.

 

Artikel 8

Stemmingen

Bij stemming beslist de meerderheid. Dit geldt voor alle door de vereniging uitgeschreven vergaderingen. Over personen wordt schriftelijk gestemd. Over zaken mondeling. Een lid kan iemand volmachten.

 

Artikel 9

Commissies

Het bestuur kan zich laten bijstaan door commissies. Commissies worden door het bestuur benoemd voor het vervullen van specifieke taken. De commissies zijn verantwoording verschuldigd aan het bestuur. Verslag van de commissie vergaderingen worden aan het bestuur beschikbaar gesteld. Het bestuur kan te allen tijde de commissie te verantwoording vragen. Het bestuur blijft verantwoordelijk voor het functioneren van de commissies. Het bestuur brengt verslag uit van het functioneren van de commissies aan de algemene ledenvergadering. De commissies wijzen uit hun midden een voorzitter aan.

 

Artikel 10.

AVG

Wet persoonsgegevens privacy (AVG)

Door ondertekening van het aanmeldingsformulier geven de leden toestemming dat hun naam en eventueel foto wordt genoemd in de uitslagen- en standen-lijst op de website van de Biljart Vereniging Elst en/of in pers publicaties waar uitslagen en standen worden gepubliceerd.

 

Artikel 11

Aanmelding nieuwe leden

Elk aanvraag voor een lidmaatschap van Biljart Vereniging Elst dient schriftelijk te worden gedaan,

Door middel van een inschrijfformulier waarop alle data op wordt vermeld. Tijdens de algemene ledenvergadering worden aanmeldingen voorgesteld door het bestuur, waarna uiteindelijk de ledenvergadering door middel van een schriftelijke stemming beslist over toelating van het aspirant lid. Toelating is akkoord bij een stemuitslag van de helft van de uitgebrachte stemmen plus één. Nieuw leden dienen akkoord te zijn met de gedragsregels en wedstrijd voorwaarden.

 

Artikel 12

Het reglement

Een wijziging in het huishoudelijk reglement is mogelijk met goedkeuring van 2/3 deel van de leden die aanwezig zijn op de ledenvergadering. Ieder lid krijgt een reglement verstrekt en dient zich daaraan te houden. Bij deelname aan de competitie gaat men akkoord met huishoudelijk reglement. Alles waarin dit reglement niet voorziet wordt door het bestuur beslist.

 

Artikel 13

Wangedrag

Gedrag en houding welke schadelijk is voor de goede naam van de vereniging kan worden bestraft. Het bestuur kan overgaan tot schorsing voor een bepaalde tijd en in het ergste geval tot royement

 

Artikel 14

Opzeggen Lidmaatschap

Opzeggen van het lidmaatschap kan mondeling en/of schriftelijk.

Een lid dat bedankt of wordt geroyeerd kan geen rechten doen gelden op verenigingsmiddelen en/of prijzen.